0
PAULA'S CHOICE 寶拉珍選

最新消息 News

【試用名單公告】0.3%A醇+2%補骨脂酚精華乳
 

感謝大家的熱情參與
試用體驗活動,經審核挑選,恭喜以下試用者:
 
試用者名單 ( 姓名&手機末三碼 )
 
張○郁 002
張○華 003
黃○蓁 009
陳○薇 009
朱○仁 010
姜○言 012
詹○雲 014
考○文 015
蔡○璇 020
簡○庭 023
李○軻 024
葉○宜 026
楊○津 028
鄭○得 031
劉○怡 031
陳○珊 033
黃○賢 035
楊○貞 035
鄭○又 036
吳○德 037
吳○維 040
簡○怡 040
林○虹 048
李○茲 050
賴○妘 052
謝○棣 056
傅○嫺 058
徐○恩 058
徐○欣 059
林○芝 067
林○玲 070
楊○嫣 071
劉○吟 072
王○玉 073
張○敏 076
林○如 077
余○恩 077
黃○恆 077
黃○璇 078
高○宜 082
李○嫺 085
吳○浩 090
邱○瑜 091
黃○妮 092
范○ 098
蔡○庭 100
賀○ 102
古○琪 105
黃○蔚 105
王○穰 106
李○伶 110
黃○喻 113
蔡○貞 117
潘○晨 118
林○傑 118
陳○儀 119
劉○茹 119
李○馨 128
許○琪 130
梁○玲 133
羅○修 145
蔡○瑛 151
蔡○璇 152
游○茵 152
王○珊 153
吳○羚 155
張○文 159
李○ 170
陳○君 171
施○騏 171
趙○瑜 176
林○嫺 177
林○涵 181
張○婷 188
張○寬 189
李○優 191
張○ 200
莊○宇 205
張○昀 206
洪○晴 208
簡○臻 211
江○茹 215
蔡○穆 217
鄭○彤 218
顏○瑜 219
陳○中 225
何○霈 227
彭○華 228
曲○珍 233
林○潔 238
林○儀 238
林○珈 238
李○雲 248
吳○雪 252
盧○詞 257
葉○寧 258
何○瑋 270
程○玲 270
林○貞 270
陳○禎 272
林○萱 272
林○芳 274
秦○玲 275
徐○嬋 277
鄭○方 277
許○婷 280
許○倫 285
莊○翔 289
簡○慶 291
紀○瑄 294
陳○玉 296
陳○璇 298
蔡○秀 298
陳○宣 308
李○蓁 309
郭○萍 312
林○茜 315
許○婷 321
吳○錚 326
陳○潔 328
林○玲 336
簡○雅 339
劉○祥 342
曾○築 343
張○愷 345
林○庭 345
簡○媛 350
葉○利 350
侯○純 352
曾○萱 357
周○倩 362
林○璇 363
黃○榕 364
魏○秦 366
曾○甄 371
紀○慧 372
林○震 373
王○茹 377
傅○容 383
陳○羽 386
彭○芸 398
蕭○云 399
陳○瑤 401
簡○卉 403
葉○如 410
鍾○伶 413
謝○芸 416
卓○如 424
江○儀 433
王○萍 434
王○芬 436
張○如 449
鄭○杏 450
林○俐 455
謝○ 456
鄭○樺 470
張○鈺庭 471
陳○宜 495
黃○莉 495
林○菁 497
曾○育 499
尤○珈 500
林○珊 500
張○鈞 503
賴○苗 505
江○瑜 506
林○菁 508
伍○瑤 509
蔡○琄 513
林○婷 518
李○敏 520
林○柔 530
林○文 533
林○謙 533
趙○鈴 533
陳○美 539
許○美 540
葉○君 543
余○蓉 543
陳○霓 552
李○燕 553
羅○芳 556
陳○伃 561
陳○茜 565
王○蓉 566
曾○華 573
林○晴 579
周○珊 580
石○葳 582
徐○暄 588
黃○雯 589
黃○慧 591
黃○婷 597
黃○如 613
楊○蓮 620
陳○容 623
丁○嫻 627
張○佩 628
陳○婷 628
裴○偉 629
吳○玲 630
翁○淇 631
吳○菁 636
陳○伶 638
陳○唐 640
林○晨 647
陳○吟 656
劉○芸 661
曾○純 663
陳○鳳 664
吳○如 668
王○慈 671
廖○璉 675
李○玫 681
鍾○伶 683
游○欣 685
陳○蓮 687
張○瑄 697
洪○美 700
林○靜 703
黃○莉 709
陳○婷 716
謝○菁 718
楊○紜 719
何○娟 720
曾○美 733
張○微 733
黃○慧 737
巫○甄 739
蘇○槙 741
徐○卿 751
蘇○琳 758
黃○瑜 763
林○熙 766
陳○蓁 768
蔡○心 768
鍾○葳 775
曾○昌 780
洪○鈴 782
孫○玲 787
徐○蕙 787
簡○珊 790
潘○蓉 790
許○綾 792
吳○琳 806
王○玲 808
梁○臻 809
巫○琪 812
張○倫 812
林○茜 817
曾○玶 820
陳○馨 824
洪○媛 829
黃○芳 830
徐○琳 831
張○怡 837
羅○眉 837
林○妙 851
張○蓉 855
程○瑩 857
顏○ 857
章○瑜 859
劉○雯 861
翁○菁 863
黃○榕 866
陳○彣 877
傅○芹 880
吳○宣 885
張○忻 890
李○慧 897
洪○敏 911
張○辰 911
陳○玟 913
王○明 916
許○翔 917
胡○云 922
沈○櫻 926
郭○誠 927
盧○治 930
郭○妮 931
宋○葳 934
羅○慧 944
李○涵 951
陳○云 952
韓○芳 953
吳○芳 958
蔡○容 958
宋○儀 962
曾○華 963
何○如 967
黃○琳 969
吳○萱 970
許○雅 975
陳○儀 975
陳○儀 977
陳○諭 979
康○ 987
余○玲 991
黃○君 993
陳○俐 997
 
 
生日
性別:
優惠訊息